Skip to main content

Kuusamon yhteismetsä suojelee Suomussalmen Jumalissärkiltä vanhan metsän alueen

5.3.2021 13:12:37 EET | Kainuun ELY-keskus

Kuusamon yhteismetsä ja Kainuun ELY-keskus ovat sopineet yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Suomussalmen Pienenjärvenkankaan alueelle.

Suomussalmen Pienenjärvenkankaan alueelle perustettavan yksityisen luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 39 hehtaaria. Suojelualue rajautuu kahteen vesistöön, Saarilampeen ja Jumalisjärveen kuuluvaan Pienijärveen. Alue on paikallisesti tärkeää virkistysaluetta ja sen halki johtaa retkeilypolkuja Jumalissärkille.

Osa alueesta sisältyy valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja Natura-verkostoon, luontotyyppeinä harjumetsät ja kirkasvetiset järvet. Puusto on vanhaa, keskimäärin 140-vuotiasta männikköä. Pystyyn kuolemassa olevat keloutuvat männyt turvaavat alueen lahopuujatkumoa.

Kohteen edustavuutta heikentävät useita kymmeniä vuosia sitten tehdyt pienimuotoiset harvennushakkuut. Kohteen rauhoittaminen turvaa ehyen maisemallisen ja suojelullisesti merkittävän kokonaisuuden arvokkaalla harjumuodostumalla Jumalisjärven ja Loukkojärven välillä.

Alueella on Saarilammen läheisyydessä laavu ja käymälä, joiden käyttö ja hoito sallitaan suojelualueen rauhoitusmääräyksissä. Sallittu on myös alueen halki johtavien retkeilypolkujen käyttö. Suojelualueen rauhoitusmääräyksissä on kielletty muun muassa metsänhakkuut ja kaikki metsänhoitotoimenpiteet. Metsästyksestä alueella päättää edelleen maanomistaja kuten tähänkin saakka. Alueen omistus säilyy yhä Kuusamon yhteismetsällä.

– Suojeluun tarjoamamme alue on paikallisille ihmisille tärkeää retkeilyaluetta ja liittyy suoraan Jumalissärkkien vanhojen metsien kokonaisuuteen. Alue täydentää hyvin yhteismetsän omaa suojelualueverkostoa, Kuusamon yhteismetsän toiminnanjohtaja Jarmo Korhonen toteaa.

Kainuun ELY-keskus hankkii suojelualueita ympäristöministeriön myöntämällä määrärahalla vuosille 2020-2022. Määräraha on käytettävissä koko Kainuun alueella.Suojelualueiden toteutuksessa sovelletaan METSO-ohjelmassa käytössä olevia valintakriteerejä.

Vanhojen metsien suojelussa kohteen pinta-alan tulee olla yli 10 hehtaaria ellei alue rajaudu jo olemassa olevaan suojelualueeseen. Kohteen suojelu voidaan toteuttaa perustamalla yksityinen luonnonsuojelualue omalle maalle tai myymällä alue valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Suojelusta maksettavat korvaukset ovat verovapaita. Maanomistajat voivat tarjota kohteita suojeluun myös metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistysten kautta.