Skip to main content
Yhteismetsän

puunkorjuu, metsänhoito ja tutkimus

Yhteismetsän korjuuesimies Jaakko Palosaari

Metsuri Arto Kajava

Aktiivinen kestävän metsätalouden harjoittaja

Varmistamme päätehakkuun jälkeen aina uuden puusukupolven nopean kasvuun lähdön maanpinnan käsittelyllä ja viljelemällä uuden metsän.  Metsät hoidetaan ja käsitellään oikeaan aikaan ja parhaaseen tulokseen tähtäävillä menetelmillä. Luontaista uudistamista emme käytännössä tee, koska Kuusamon olosuhteissa hyviä siemensatoja on harvoin ja luontainen taimettuminen näissä olosuhteissa on epävarmaa. Yhteismetsämme on tehnyt paljon yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa muun muassa metsän uudistamisen, taimettumisen ja maanmuokkausmenetelmien tutkimisessa ja koneellisen istutuksen kehittämisessä. 

Kuusamon yhteismetsän kaikki metsät on sertifioitu PEFC:n kriteerien mukaisesti. Lisäksi yhteismetsällä on oma PEFC alkuperäseurannan serifikaatti ja puun alkuperäketjun hallinnan käsikirja puun myyntiin ja toimituksiin asiakaille. Metsäsertifiointi perustuu jatkuvaan parantamiseen ja uudet tarkennetut kriteerit astuivat voimaan 2023. Kuusamon yhteismetsän toiminta auditoidaan joka vuosi. Kuusamon yhteismetsän toimintaa tarkistetaan myös FSC:n kontrolloidun puun standardien mukaisten vaatimusten noudattamisen suhteen vuosittain osana alkuperäketjun auditointia.

Puunkorjuu

Kuusamon yhteismetsän puunkorjuumäärä tietylle talouskaudelle määritetään aina osakaskunnan kokouksen hyväksymässä metsäsuunnitelmassa. Viimeaikoina talouskausi on ollut 10 vuotta, mutta yhteismetsän alkuaikoina se oli 20 vuotta. Kestävä hakkuumäärä suunnitekaudelle lasketaan metsämaan kasvun ja hakkuun rakenteen perusteella ja toteutunutta määrää seurataan vuosittain. Lisämaahankintojen vuoksi suunnitelaskentoja voi joutua tarkentamaan talouskauden aikana. Laskennoissa ja simuloinneissa käytetään aina parasta saatavissa olevaa asiantuntija-apua ja uusimpia kasvumalleja. Puunkorjuumäärä on viime vuosina ollut noin 80 % metsämaan vuosikasvusta.

Vuodelle 2024 hakkuusuunnite on 185 000 m3.  Puukaupat toteutetaan pääasiassa toimituskauppoina, eli yhteismetsä toimittaa puutavaran metsäteollisuuden ja sahojen käyttöpisteisiin, tai terminaaleihin. Lisäksi vuosittain puuta myydään myös hankintakauppana tienvarsiluovutuksina. Yhteismetsä ostaa kaikki puunkorjuutyöt ja puutavaran kaukokuljetuksen  palveluina omilta paikallisilta sopimusyrittäjiltä. Kun puunkorjuu on omissa käsissä, voimme itse varmistaa hyvän korjuujäljen metsiimme. Yrittäjille yhteismetsä tarjoaa hyvät ja vakaat toimintaolosuhteet ja on aina ollut houkutteleva ja luotettava sopimuskumppani.

Maanmuokkaus

Maanpinnan käsittelyn tarkoituksena on turvata metsän uudistuminen parantamalla metsämaan lämpötaloutta, ravinteisuutta, ilmavuutta ja vesitaloutta varsinaista metsänviljelyä varten. Metsän tasaisen uudistumisen edellytykset paranevat ratkaisevasti hyvällä maanmuokkauksella. Metsikkö myös jatkaa parempaa kasvuaan tutkimusten mukaan vielä kasvatusmetsävaiheessa, kun hyvästä maanmuokkauksesta on huolehdittu. Maanmuokkaus tehdään aina niin, että maan rakennetta ei rikota tarpeettoman syvältä. Uudistamismenetelmään soveltuvin maanmuokkaustapa valitaan uudistusalan maaperäolojen mukaan. Suojavyöhykkeet muokkausalan reunoilla erityisesti vesistöjen ja avosoiden reunoilla, koskemattomat muokkauskohtien välit ja rinnekaltevuuden mukaan oikea muokkaussuunta ja -syvyys sekä muokkauskatkot ehkäisevät ennalta ympäristöhaittoja. Vaihettumisvyöhykkeet ovat  myös tärkeitä riistan, erityisesti metsäkanalintujen elinympäristöjä.

Säätöauraus eli vaotus soveltuu hyvin Pohjois-Suomen viljaville tiivispohjaisille, paksukunttaisille ja soistuneille  maille. Koillismaan ja Itä-Lapin tuoreilla kankailla vaotus on yleinen ja kustannustehokas maanmuokkausmenetelmä. Käytännön kokemuksen ja paikallisten olosuhteiden tutkimusten mukaan vaotus tuottaa parhaan uudistumis- ja kasvutuloksen. Männyn tekninen laatu muodostuu hyväksi, kun taimi istutetaan pientareelle mahdollisimman lähelle palteen reunaa. Aurausvaon keskisyvyyden tulee olla alle 25 cm.

Kuusamon yhteismetsän maanmuokkausaloista noin 40 % vaotetaan ja loppuosa muokkauksista jakaantuu äestyksen ja kaivurilla tehtävän laikkumätästyksen kesken. Äestykseen liitetään käytännössä aina männyn konekylvö. Kaikki kuivahkot kankaat ja sitä karummat kasvupaikat äestetään. Maanmuokkausurakointi ostetaan omilta sopimusyrittäjiltä.

Metsänviljely

Metsän uudistamistavan valinta on tärkeä, kauaskantoinen päätös. Väärillä valinnoilla tuloksena on usein harva ja epätasainen taimikko, jonka täydentäminen jälkikäteen on hyvin hankalaa ja kallista. Yhteismetsä viljelee kaikki uudistusalat. Kuivahkot kankaat ja sitä karummat kasvupaikat äestetään ja konekylvetään männyllä ja tuoreet maat istutetaan männyllä, tai kuusella, tai sekaistutuksena molemmilla puulajeilla. Yhteismetsä istuttaa vuosittain yli miljoona kappaletta taimia ja istutustyö tarjoaa kesätyöpaikan monelle paikalliselle nuorelle. Metsänviljelymateriaalina käytämme tutkittua, jalostettua ja kohteelle sopivaa  siemenviljelysalkuperää. Metsänviljelyyn panostaminen on tärkeä investointi tulevaisuuteen.

Nuoren metsän hoito

Kuusamon yhteismetsä tekee taimikonhoitoja ja nuoren metsän kunnostuksia vuosittain yhteensä 500 – 700 hehtaarin kokoisella alueella. Nuoren metsän hoitokohteet tulevat usein ensimmäisinä toimenpiteinä eteen ostopalstoilla, joissa taimikonhoito on jätetty kustannussyistä tekemättä. Oikea-aikaisella ja riittävän voimakkaalla taimikonhoidolla varmistetaan taloudellisesti arvokkaan, korkealaatuisen ainespuun saanti tulevaisuudessa sekä kannattava ensiharvennushakkuu. Tarpeetonta taimikon perkausta vältetään yhteismetsällä ja hoito-ohjeissa korostetaan sekapuustoisuuden suosimista. Yhteismetsä on luonut taimikonhoidoissa systemaattisesti riistatiheiköitä vuodesta 2013 alkaen. Vuosittain nuoren metsän hoitotöissä luodaan noin 700 riistatiheikköä, joiden ympärille tulevaisuuden säästöpuuryhmät rakentuvat. Monimuotoinen metsä on sekä tuottava että viihtyisä niin riistalle kuin ihmisillekin. Taimikonhoitotyöt yhteismetsälle tekee pääosin  yhteismetsälle kesäkaudet työskentelevät metsurit, joiden lisäksi hoitotöitä ostetaan paikallisilta metsäpalveluyrittäjiltä.

Metsänparannus

Yhteismetsällä on omia teitä noin 800 km ja lisäksi olemme osakkaana lukusissa yksityisteissä. Yhteismetsä toteuttaa metsäteiden perusparannuksia yhteismetsän omille teille nykyään keskimäärin noin 25 km vuodessa, minkä lisäksi toteutamme myös niiden tiekuntien tiehankkeita, missä yhteismetsä on suurin osakas. Urakoinnit hoidetaan omien paikallisten sopimusyrittäjien voimin.  Kattava ja kunnossa oleva tieverkosto on perusedellytys ympärivuotisille tasaisille puutavan toimituksille. Metsäteitä on myös lanattava ja uutta pintamateriaalia ajettava vuosittain, jotta tiet pysyy liikennöitävässä kunnossa. Metsätalouden käyttöön rakennetut tiet ovat myös vilkkaassa metsästäjien, marjastajien ja muiden virkistyskäyttäjien käytössä.

Kuusamon yhteismetsän alueilla on vain vähän ojitettuja turvemaita, yhteensä vain noin 2 800 hehtaaria. Kunnostusojitukset hyvin puuta kasvaville ojitetuille soille on jo toteutettu. Kasvatuslannoituksia yhteismetsä on tehnyt useina vuosina satojen hehtaareiden alueilla, mutta lannoitus ei ole ollut jokavuotista. Lannoituskohteina ovat olleet hyvälaatuiset ensiharvennetut männiköt. Metsänlannoituksella saadaan lisättyä puuston arvokasvua korjuun kannalta edullisille paikoille ja lannoitus on hyvä ja kestävä keino kasvattaa metsien hiilinielua.

Kulotus

Yhteismetsä tekee sekä luonnonhoidollisia kulotuksia polttamalla tavanomaista suurempia säästöpuuryhmiä uudistusaloille että myös metsänuudistamiseen tähtääviä kulotuksia luonnonhoitohankkeena. Kulotuksia yhteismetsän alueilla toteutetaan vuosittain. Säästöpuuryhmän runsas palokuorma tuottaa tehokkaasti järeää hiiltynyttä puuta sitä tarvitseville lajeille ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Olemme keskittäneet kulotuksia tietyille alueille, jolloin niistä on kuloalueen lajeille mahdollisimman suuri hyöty.

Tutkimus ja kehitysyhteistyö

Kuusamon yhteismetsä on ollut mukana useissa eri metsätalouteen, luonnon virkistyskäyttöön ja kiinteistörakenteen kehittämiseen liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa. Luonnonvarakeskuksen (aiemmin Metsäntutkimuslaitos) kanssa tehty tutkimusyhteistyö on ollut pitkäaikaista ja käytännönläheistä. Myös ammattikorkekakoulujen ja yliopistojen kanssa  yhteistyötä on tehty säännöllisesti etenkin opinnäytetöihin liittyvissä tutkimuksissa. Luonnonvarakeskus on perustanut yhteismetsän maille useita kenttäkokeita, joista laajin tutkimusverkosto on Oulangan Merenvaaran palstalla. Seuraavassa on esitelty lyhyesti osa näistä tutkimusaiheista.

Laikkumätästys ja koneistus

Paikkatietoon yhdistetyn koneistutuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen tavoitteena oli tutkia koneellisen metsän istutuksen soveltuvuutta  paksukunttaisille, soistuville kangasmaille sekä selvittää istutuskauden pidentämisen soveltuvuutta näille kasvupaikkaolosuhteille. Tutkimushankkeessa kerättiin istutuksen yhteydessä taimikohtainen tarkka paikkatieto, joka helpottaa istutuskoneen kuljettajan työn laadun omavalvontaa ja paikkatietoa voi myöhemmin hyödyntää metsänhoidollisissa toimenpiteissä. Taimet istutettiin Bracken istutuspäällä tuoreeseen saman koneen tekemään laikkumättääseen Merenvaaran palstalla. Tulokset olivat rohkaisevia. Tutkimus osoitti koneellisen istutuksen soveltuvan myös paksukunttaisille kohteille kunhan muokkaus- ja istutustyö vaan tehdään huolellisesti. Tutkimus antoi viiteitä siihen, että istutuskautta voidaan jatkaa syksylle saakka. Koneistutuksen heikko kustannuskilpailukyky on vielä tähän saakka hidastanut menetelmän yleistymistä.

Laikkumätästystä yhteismetsän Oulangan Merenvaaran palstalla on tutkittu jo ennen koneistutushanketta, ensimmäisiä kertoja jo 2000- luvun alussa. Tällöin pohjoisesta Suomesta ei vielä tutkimustietoa laikkumätästyksestä juurikaan ollut. Tutkimuksessa oli tavoitteena kehittää laikkumätästysmenetelmää ja kaivinkoneeseen liitettävää laikkumätästyslaitetta sellaiseksi, että sillä pystytään tekemään pienikokoisia mättäitä ja maanpintaa ei rikota tarpeettoman paljon. Hankkeessa tutkittiin taimien menestymisen ja kenttäkerroksen palautumisen lisäksi myös kustannusvaikutuksia. Laikkumätästysmenetelmän kehittäminen on jatkunut tutkimuksen jälkeen.

Korkeiden alueiden metsänuudistaminen Koillismaalla

Oulangan Merenvaaran palstalle vuonna 1985 perustetulla Karhujärven koekentällä on tutkittu korkeiden ja paksukunttaisten alueiden (280-320 metriä merenpinnan yläpuolella) uudistamista, luontaista taimettumista sekä ilmastotekijöiden vaikutusta taimettumiseen. Alueelle on tehty erilaisia maanpinnan käsittelyjä, kokeiltu erilaisia viljelytapoja ja useita eri puulajeja. Tutkimusruutuja on myös aidattu poroilta. Karhujärven koekentällä on selvitetty eri puulajien menestymistä, männyn ja kuusen siemensatoja, vertailtu maanmuokkaustapoja ja uudistamisen tuloksellisuutta, mitattu lämpösummakertymää, lumen ja roudan syvyyttä ja tutkittu muokkaamattoman alan luontaista uudistumista. Tutkimuksia alueella on auttanut Ilmatieteenlaitoksen EMEP-havaintoaseman läsnäolo alueella. Jokilammen palstalle on myös perustettu vuonna 1980 koekenttiä, joille on viljelty mäntyä, kuusta, siperian lehtilehtikuusta ja kontortamäntyä. Oulangan Juhtivaaran palstalla on tutkittu taimikonhoidon ajoitusta kenttäkokein.

Luontainen uudistuminen on Kuusamon tutkimuksissa osoittautunut epävarmaksi ja muokkaamaton maa hyvin huonoksi taimettumaan.  Kuusentaimet menestyivät korkeilla mailla parhaiten, kunhan kasvupaikka oli riittävän viljava. Kontortamänty menestyi kaikkein heikoiten. Kontortamänty on osoittautunut olevan myös herkin tykkytuhoille. Pitkässä seurannassa siperianlehtikuusi on kasvanut parhaiten kasvupaikan ollessa vähintään tuoretta kangasta. Rauduskoivun viljely onnistui hyvin, kun alue oli aidattu poroilta. Ilman poroaitaa rauduskoivun viljely epäonnistui.

Kasvatuslannoitus ja hirvituhojen torjunta

Kasvatuslannoituksen vaikutuksia on tutkittu Oulangan Merenvaaran palstalle ja Luoman Rajavaaran palstalle perustetuilla lannoituskoealueilla. Koealat ovat olleet ensiharvennetuissa männiköissä. Koeruuduilla tutkitaan eri lannoitteiden ja eri lannoitemäärien vaikutusta puuston kasvuun ja puuntuotantoon. Neulasanalyyseillä on selvitetty typen ja boorin siirtymistä neulasiin ja vaikutusta latvuston kasvuun. Kasvun lisäys on ollut selvä. Rajavaaran alueen tutkimus jatkuu edelleen.

Yhteismetsä on ollut mukana hirvikarkoitetutkimuksissa, joissa on selvitety karkoitteen toimivuutta ja levityksen käytännön haasteita. Yhteismetsä on mukana kehittämässä keinoja hirvivahinkojen torjumiseen hyödyntämällä nykyaikaista dronetekniikkaa ja oppivaa tekoälyä  karkoitteen levityksessä ja tuhokartoituksessa.